[website maken] [website bouwen] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Page 1]


 Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor werkdag waarop de behandeling plaatsvindt afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur zal de fysiotherapeut de voorgenomen behandeling in rekening brengen.
  • Osteopatische behandelingen dienen direct na het consult per PIN transactie of contant te worden voldaan. De factuur die U in de vorm van een PDF bestand per e-mail ontvangt, kunt U indienen bij uw zorgverzekeraar. 
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
  • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel anderen daarmee te belasten.
  • Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide bedragen (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente met een minimum van € 25,00 alles exclusief omzetbelasting.
  • De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

 

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.